Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - warsztaty z Panią Małgorzatą StręciwilkPrawne

Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - warsztaty z Panią Małgorzatą Stręciwilk

Opis szkolenia

Stosowanie w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych nieustająco stanowi podstawę do stawiania kolejnych pytań wymagających udzielenia odpowiedzi opartej o wykładnię tych przepisów wynikającą z aktywie zmieniającej się w tym obszarze rzeczywistości. W toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najwięcej problemów, z którymi spotykają się, tak zamawiający, jak i wykonawcy, sprawia tym podmiotom etap badania i oceny ofert. To na tym etapie postępowania istnieje konieczność wykonania szeregu formalnych czynności przewidzianych w przepisach ustawy, które mają bezpośredni wpływ na wynik postępowania, tj. wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, czy też ewentualnie unieważnienie postępowania.  W szczególności podmiotowa ocena wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, z racji skomplikowania  funkcjonujących w samej ustawie PZP rozwiązań, jak i ze względu na często niejasne, czy nieprecyzyjne wymogi określone w tym zakresie przez zamawiających, powoduje,  że najwięcej zarzutów odwołań kierowanych do rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą, dotyczy właśnie nieprawidłowości przy ocenie formalnej wykonawców. Podobnie sytuacja ma się w kwestii oceny stricte ofert składanych przez wykonawców. W tym aspekcie wykonawcy również muszą odnieść się do wymogów określonych przez zamawiających w konkretnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale również stają przed wyzwaniem oceny ich ofert pod kątem choćby podejrzenia rażąco niskiej ceny, poprawienia oferty w szczególności w kontekście popełnionych w niej błędów merytorycznych (niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji), czy też nieważności oferty. Powyższe przykładowo wyspecyfikowane czynności podejmowane w trakcie czynności oceny ofert podejmowane muszą być w sposób oczywisty w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i Krajowej Izby Odwoławczej, stanowiska i wykładni przepisów dokonywanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak i dobrych praktyk funkcjonujących w tym zakresie. Sama znajomość przepisów PZP nie wystarczy. Ważne, aby czynności zamawiającego podejmowane były w kontekście wykładni przepisów nadanej przez właściwe w tym względnie organy i podmioty. Uwzględnianie  aktualnej linii orzeczniczej może pomóc uniknąć problemów przed KIO, tak zamawiającym, jak i wykonawcom.

Szkolenie zamówienia publiczne kierowane jest do osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi w praktyce i chcą zgłębić swoją wiedzę w określonym zakresie – co do najistotniejszych czynności podejmowanych w postępowaniu mających wprost znaczenie dla ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku finansowania zamówienia ze środków unijnych, dla kwalifikowalności tych środków. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób zajmujących się udzielaniem zamówień po stronie zamawiającego, jak i osób, które przygotowują oferty po stronie wykonawców, aby w sposób właściwy odnaleźć się w trakcie czynności badania i oceny ofert dokonywanych w konkretnym postępowaniu przez zamawiającego.

Szkolenie zamówienia publiczne Warszawa prowadzone będzie z uwzględnienie bieżącego orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych i aktualnych stanowisk UZP z wykorzystaniem  formuły interaktywnej i warsztatowej. 

Program

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

 • problemy związane z oceną spełniania konkretnych warunków udziału w postępowaniu opisanych przez zamawiającego
 • powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego z uwzględnieniem najnowszej wykładni  orzeczenia TS UE w sprawie Esaprojekt
 • zakres wymogów zamawiającego związanych z przesłankami do wykluczenia wykonawców z postępowania i ocena ich spełniania

Oświadczenia i dokumenty podmiotowe i przedmiotowe w postępowaniu 

 • zasady oceny oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz moment ich składania
 • dokumenty przedmiotowe – charakter, rodzaje dokumentów i sposób oceny.

Kryteria selekcji w trybach wieloetapowych

 • czym są kryteria selekcji
 • zakres możliwych do zastosowania kryteriów selekcji i ich ocena
 • możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego przy stosowaniu kryteriów selekcji z uwzględnieniem orzecznictwa TS UE

Procedura „odwrócona”

 • czym jest tzw. procedura „odwrócona”
 • Zasady stosowania procedury „odwróconej” w postępowaniach

Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • zakres możliwych do uzupełniania oświadczeń i dokumentów
 • charakter wezwania do uzupełnienia dokumentów i zasady związane z jego sformułowaniem 
 • możliwość uzupełniania oświadczeń i dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego   6. Warsztat dotyczący dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Czynność badania i oceny ofert

 • szczególne procedury związane z badaniem ofert - wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnienia treści oferty, poprawianie oferty
 • badanie podejrzenia rażąco niskiej ceny w ofertach – zasady związane z wyjaśnieniem podejrzenia, charakter i skutki składanych przez wykonawców wyjaśnień
 • przesłanki do odrzucenia oferty

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych

 • zdefiniowanie czynu nieuczciwej konkurencji

 • skutki związane z czynem nieuczciwej konkurencji przy złożeniu oferty istotne w postępowaniu i dla przyszłości wykonawcy przy ubieganiu się o inne zamówienia
 • omówienie przykładowych czynów nieuczciwej konkurencji skutkujących odrzuceniem oferty na przykładzie orzecznictwa KIO i SO

Termin związania ofertą

 • charakter terminu związania ofertą w postępowaniu z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy
 • procedura związana z przedłużaniem terminu związania ofertą
 • skutki upływu terminu związania ofertą dla czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa KIO i SO oraz stanowiska Prezesa UZP

Ocena ofert w oparciu o kryteria opisane w SIWZ

 • rodzaje kryteriów opisywane przez zamawiających w SIWZ
 • kryteria mierzalne (matematyczne) i niemierzalne - problemy w trakcie oceny ofert

Aukcja elektroniczna

 • formalnoprawne możliwości stosowania aukcji w postępowaniu 
 • problemy praktyczne ze stosowaniem aukcji elektronicznej

Czynność wyboru oferty najkorzystniejszej

 • wskazanie wykonawcy, którego oferta projektowana jest jako najkorzystniejsza
 • potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w oparciu o określone środki dowodowe – termin, zakres podmiotów i dokumentów, procedura
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zakres informacji, krąg podmiotów, terminy, skutki

Zwarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • terminy na zawarcie umowy – stand still
 • odmowa zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • obowiązki związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • charakter przesłanek do unieważnienia postępowania
 • najczęściej występujące przypadki unieważnienia postępowania w oparciu o orzecznictwo KIO

Korzyści

Szkolenie prowadzone przez wybitnego eksperta w dziedzinie zamówień publicznym z szerokim doświadczeniem szkoleniowym i dydaktycznym oraz praktycznymi aspektami związanym z udzielaniem zamówień i ich pozyskaniem oraz kontrolą

Ograniczanie ilości sporów odwoławczych przed KIO i przedłużania procedury udzielenia zamówienia publicznego

Wsparcie dla zamawiających i wykonawców w procesie udzielenia i ubiegania się o zamówienie publiczne

Niwelowanie problemów związanych z oceną ofert

Ekspert

Małgorzata Stręciwilk
Małgorzata Stręciwilk

Prawnik i radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016 (35. miejsce), były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej, członek komisji orzekających w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Aktualnie pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych zarówno z pozycji Urzędu Zamówień Publicznych, jak i osoby zajmującej się kontrolą udzielania zamówień oraz praktycznym udzielaniem zamówień i ubieganiem się o zamówienia, a także jako szkoleniowiec i dydaktyk. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów, monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelna serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze”. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator wielu konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij