Budowanie relacji w zespoleMenedżerskie

Budowanie relacji w zespole

Opis szkolenia

Szkolenie budowanie relacji w zespole

Każdy, kto ma doświadczenie w pracy zespołowej wie, że dobre relacje osobiste stanowią podstawę sprawnie funkcjonującego zespołu, a w konsekwencji dobrze działających zespołów w całej organizacji. Choć czasem słyszymy, że w biznesie liczy się wynik i nie musimy się lubić to badania Instytutu Gallupa wskazują, że ludzie, którzy utrzymują dobre relacje w pracy, są 7 razy bardziej w nią zaangażowani. Dlatego budowanie dobrych stosunków międzyludzkich i dbanie o przyjazny klimat wewnątrz firmy sprzyja jej rozwojowi.Cechą, która wyróżnia skuteczne zespoły, jest klimat współpracy, zaufania i wzajemnego wspierania się jego członków, którzy bez wątpienia muszą posiadać fachowe umiejętności zawodowe, jednak nie mniej ważne są ich umiejętności interpersonalne. Z badań Google’a prowadzonych przez dwa lata na 180 aktywnych zespołach wynika, że mniejsze znaczenie ma to, kto jest w zespole, niż to jakie są interakcje między członkami zespołów oraz jak jego członkowie oddziałują na siebie. Przyjazne, oparte na zaufaniu stosunki międzyludzkie w organizacji to dobro ogólne, o które muszą dbać obie strony jednocześnie: zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, jednak to ci ostatni mają więcej możliwości, aby sprawie nadać odpowiednią rangę.

Szkolenie budowanie relacji w zespole adresowane jest do:

- osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi na różnych poziomach zarządzania

- pracowników działów personalnych

- właścicieli firm, którym zależy na usprawnieniu pracy w zespołach i pomiędzy nimi 

- pracowników zarówno tych pracujących w zespołach formalnych jak i w zespołach projektowych

- osób, które chcą w sposób odpowiedzialny i dojrzały kształtować relacje w środowisku, w którym się znajdują.

Metody szkoleniowe:

To aktywny i dynamiczny warsztat w całości oparty na ćwiczeniach i symulacjach, studiach przypadków, dyskusjach i kwestionariuszach wymagających i wymuszających interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To tworzenie sytuacji indywidualnych i grupowych praktycznie wprowadzających w poszczególne obszary wiedzy na temat budowania relacji w zespole oraz doskonaleniu umiejętności w tym zakresie.

Podczas szkolenia budowanie relacji w zespole wykorzystana zostanie symulacja hybrydowa:

Hybrydowa symulacja "Raven13" to doświadczenie kooperatywne, skoncentrowane na skutecznej komunikacji opartej na dobrych relacjach, zaufaniu i integracji pomiędzy członkami zespołu oraz synergii grupowej mającej wpływ na efekt współpracy. Symulacja wymusza relacje i interakcje między Uczestnikami szkolenia, pozwala doskonalić umiejętności sprawnej komunikacji, dzielenia się wiedzą oraz współpracy skutecznego, elastycznego zespołu. Zespołu otwartego na pojawiające się wciąż problemy i nagłe zmiany wywołujące duże emocje i zaangażowanie. Zespołu złożonego z ludzi, którzy potrafią efektywnie planować i komunikować plany, rozmawiać ze sobą i słuchać siebie nawzajem, a przy tym realizować swoje zadania w oparciu o wspólny cel. Pierwszym zadaniem, które napotyka zespół, to sprawne komunikowanie się i rozmowa o sposobie realizacji wspólnego zadania. Dynamika symulacji wzmaga zaangażowania wszystkich i skupienie na celu. Pozwala zaobserwować, jakie zespół popełnia błędy i jak sobie z nimi radzi. Symulacja "Raven 13" pozwala na wypróbowanie i porównanie różnych metod komunikowania się, dzielenia się informacją i współpracy w zespole w warunkach współczesnego braku czasu, niepewności i niepełności informacji.

Program

Wprowadzenie do szkolenia i zbudowanie relacji w grupie szkoleniowej

 • Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy, przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb, poznanie się Uczestników szkolenia
 • Błędy atrybucji, efekt Pigmaliona, pierwsze wrażenie i synchronizacja

Jak budować pozytywne relacje w zespole?

 • 5 pięter relacji - zakres i głębokość otwartości w relacjach – granice psychologiczne
 • Kluczowe czynniki budujące relacje – zaufanie, szacunek, otwartość – co robić, a czego nie robić
 • Pokorny, głodny, mądry - kluczowe cechy idealnego gracza zespołowego – czy to wystarczy do budowania relacji w zespole?
 • Jak utrzymywać konstruktywne relacje z innymi, czy wszystkich trzeba lubić? 
 • Relacje pracownik – pracownik, pracownik – przełożony, czy w tych relacjach powinny być różnice.

Zespół w praktyce – jak budowania relacji uczyć się na własnych błędach

 • Przejawy otwartości i zaangażowania – jak je wykorzystać i nie niszczyć 
 • Indywidualność w zespole, a potrzeby realizacji zadań zespołowych
 • Poznanie się nie tylko formalne – różnorodne role w zespole - poznanie roli zespołowej każdego uczestnika
 • Budowanie zaufania w zespole oraz relacji opartych na współpracy, zaufaniu i zrozumieniu – zrozumienie różnorodności zachowań i potrzeb innych osób w zespole

Warunki dobrej współpracy – kiedy relacje budować najłatwiej

 • Etapy rozwoju zespołu wg koncepcji Blancharda i Tuckmana
 • PERFORM – kluczowe kroki budujące zespoły oparte na relacjach
 • Dysfunkcje pracy zespołowej – jak je rozpoznać i jak niwelować - korzyści płynące z pracy zespołowej
 • Budowanie zaufania w zespole jako podstawa budowania dobrych relacji - na czym polega i co konkretnie robić?

Komunikacja w zespole nastawiona na budowanie relacji

 • Indywidualne style komunikowania się – autodiagnoza własnego sposobu komunikacji z innymi
 • Różnice osobowościowe – plusy i minusy
 • Zasady komunikacji w zespole – komunikacja pionowa i pozioma - komunikowania się w zespole na różnych poziomach
 • Sieci komunikacyjne wspierające procesy integracyjne w zespołach
 • Bariery i zakłócenia w komunikacji w zespołach
 • Udzielanie informacji zwrotnej – jak udzielać informacji aby nie burzyć relacji

Czy to możliwe, aby konflikt budował relacje w zespole

 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty - przyczyny i metody radzenia sobie z konfliktem w zespole
 • Rozpoznawanie i reakcja na sytuacje konfliktowe
 • Tolerancja na inne poglądy i postawy - koło konfliktu wg C. Moora

Wartości zespołu

 • Czym są wartości dla zespołu i dlaczego mają ogromne znaczenie dla budowania relacji i dobrej współpracy
 • Kto powinien tworzyć wartości zespołu i czego powinny dotyczyć
 • Jakie konkretnie wartości ważne są dla określonego zespołu

Indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych

 • Każdy z Uczestników opracuje swój plan działań w kierunku zmiany – co konkretnie zrobi i od kiedy zacznie
 • Zakończenie szkolenia

Korzyści

Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnych mocnych stron w budowaniu relacji z innymi oraz stron, które należy wzmocnić

Zrozumienie własnych zachowań w procesach komunikacji w zespole oraz poznanie mechanizmów społecznych i psychologicznych prowadzących do barier komunikacyjnych i blokad w relacji z innymi

Poznanie własnej roli zespołowej – co wynika z cech osobowości, a co można zmienić w zachowaniach

Zwiększenie otwartości na innych pracowników – zrozumienie różnorodności zachowań i potrzeb innych osób w zespole

Uświadomienie korzyści płynących z budowania relacji w zespole i pracy zespołowej

Pogłębienie wiedzy na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania

Doskonalenie umiejętności sprawnego przekazywania i odbierania informacji, w tym informacji zwrotnych

Doskonalenie umiejętności efektywnego słuchania jak również zadawania pytań otwierających rozmowę i ukierunkowujących ją na tory właściwe dla relacji między współpracownikami

Ekspert

Bożena Janowska
Bożena Janowska

Trener biznesu, coach, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy. Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku. Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat współpracuje również z administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Coach International Coaching Community (ICC). Prowadzi sesje coachingu menadżerskiego, coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy.

Doktorantka na studiach Ekonomiczno –Społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008). Insightful Profiler™ (iP121)

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu. 

Dotychczas z jej usług w zakresie szkoleń i doradztwa korzystały firmy z następujących branż: informatyczna, ubezpieczeniowa, hotelarska, finansowa, automotive, telemarketingowa, kosmetyczna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, administracja państwowa, organizacje samorządowe i pozarządowe, sieci handlowe i firmy produkcyjne.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij