Organizacja i obsługa kontroli w administracji rządowejAdministracja publiczna

Organizacja i obsługa kontroli w administracji rządowej

Opis szkolenia

Celem szkolenia kontrola w administracji rządowej jest:

Uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej. Nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM  w dn. 31 lipca 2017 r.

Dzięki szkoleniu przekażemy Państwu kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy. Wyjaśnimy wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na szkoleniu kontrola w administracji rządowej zaprezentujemy dobre praktyki i damy Państwu możliwość rozwinięcia swoich kompetencji.  

Program

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

„Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM  w dn. 31 lipca 2017 r.

Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych.

Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym

Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

Kryteria prowadzenia kontroli

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

 • planowanie w kontroli: w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli, w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli,
 • planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli
 • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego,
 • program kontroli:
 • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli - w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
 • wystąpienie pokontrolne:
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

 • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego?
 • podobieństwa i różnice trybów kontroli,
 • sprawozdanie z kontroli.

Dokumentacja kontroli

Informacje o wynikach kontroli

CZĘŚĆ WARSZTATOWA – ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.: 

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli,
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa,
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli, 
 • upoważnienia do kontroli,
 • programu kontroli,
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień,
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia,
 • notatki służbowej,
 • projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • wystąpienia pokontrolnego. 

Korzyści

uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy

prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w poniższej publikacji książkowej

szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe „przeplatane” o praktyczne warsztaty z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej

dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników

Ekspert

Marcin Antoniak
Marcin Antoniak

Wieloletni praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych  i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi). 

Autor publikacji: „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, C.H. Beck, 2012 oraz „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, wyd. 2, C.H. Beck, 2020. 

Od ponad 9 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań administracyjnych, jak również problematyki związanej z trybem i metodyką działalności kontrolnej oraz inspekcyjnej realizowanej przez organy administracji publicznej w stosunku do przedsiębiorców (np. wytwórców produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych). 

Posiada bogate doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie pracy m.in. w organach administracji publicznej, zarówno na szczeblu organów I instancji, jak i II instancji. Dodatkowo na co dzień doradza w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie problematyki związanej z prawem farmaceutycznym dla jednego z centralnych organów administracji rządowej. 

Dysponuje również bogatym doświadczeniem w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed którymi z sukcesami reprezentował klientów w ponad 330 sprawach sądowoadministracyjnych. 

Od przeszło 15 lat pełni kolejno funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.).  W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 420 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył ponad 150 wniosków o ukaranie, brał udział w blisko 200 rozprawach przed komisjami orzekającymi. 

Od 11 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia praktyczne (zrealizowane  ponad 60 szkoleń) z problematyki dotyczącej m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych, organizacji i obsługi kontroli w administracji rządowej, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij