AKADEMIA LEGISLACJI: Warsztaty legislacji samorządowej - redagowanie projektów aktów normatywnych organów gmin, powiatów i województw zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”Administracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Warsztaty legislacji samorządowej - redagowanie projektów aktów normatywnych organów gmin, powiatów i województw zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”

Opis szkolenia

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania.

Szkolenie adresujemy do pracowników samorządowych, radców prawnych, członków organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

- szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach,

- do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych,

- materiały szkoleniowe: ­ prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej,­ schematy budowy aktu normatywnego, szablony schematów, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania, ­ materiały źródłowe: wyciągi przepisów, literatura, źródła internetowe.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Podstawy i ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego a redagowanie projektów aktów normatywnych

 • akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa – specyfika instytucji prawnych i rodzajów przepisów stosowanych przy redagowaniu projektów,
 • „Zasady techniki prawodawczej” – dlaczego i jak stosować w legislacji samorządowej?

Elementy budowy aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje

 • tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania,
 • podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów nie będących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
 • nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji,
 • rodzaje i kolejność przepisów - właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od typu aktu normatywnego.

Redagowanie przepisów

 • komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach,
 • typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” uchwał i ustaw,
 • załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.

Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów obowiązujących

 • istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście,
 • techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne – proste, uniwersalne narzędzia dostępne dla każdego redaktora projektu.

Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego

 • wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego,
 • techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.

Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego

 • przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych,
 • formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu.

Korzyści

rozpoznawanie rodzajów aktów normatywnych i rodzajów przepisów w nich stosowanych

umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych niezależnie od rodzaju aktu normatywnego

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

szkolenie prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij