Nowa ustawa PZP 2021 r. - warsztaty z Panią Małgorzatą StręciwilkPrawne

Nowa ustawa PZP 2021 r. - warsztaty z Panią Małgorzatą Stręciwilk

kwi23
2 dni
kwi24
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 16 kwietnia 2020
1250zł+ 23% VAT
Po 16 kwietnia 2020
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Po 15 latach funkcjonowania przepisów Prawa zamówień publicznych ustawodawca  zdecydował się zaproponować uczestnikom systemu zamówień publicznych nowe rozwiązania prawne. Trzeba podkreślić, że uchwalona w dniu 11 września 2019 r. ustawa Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., to zupełnie nowa regulacja prawna w dziedzinie zamówień publicznych. Z nowymi, zdecydowanie bardziej niż dotychczas obszernymi, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, wszyscy zainteresowani, w tym przede wszystkim w pierwszej kolejności zamawiający, powinni zapoznać się jak najszybciej, aby bezkolizyjnie wdrożyć je w swoich jednostkach.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych zakłada też nowe podejście do zamówień publicznych, zwiększając zainteresowanie sferą przygotowania postępowania i jego realizacją, nie pozostawiając jednak bez istotnych zmian samej fazy prowadzenia postępowania. W nowych regulacjach przewiduje się również ważne zmiany instytucjonalne, wprowadzając nowe instytucje i organy oraz modyfikując kompetencje dotychczasowych organów.

W pierwszej kolejności po 1 stycznia 2021 r. z nowym PZP będą musiały zmierzyć się jednostki zamawiające, które powinny nie tylko zapoznać się z nowymi regulacjami, ale również rozważyć czy dotychczasowa struktura i organizacja ich jednostek zapewnia efektywne udzielanie zamówień publicznych według tego nowego podejścia. Uchwalona ustawa nakłada również na zamawiających szereg nowych obowiązków w samej procedurze udzielenia zamówienia publicznego, z jednej strony zmieniając pojęcia ustawowe i definicje różnych pojęć z zakresu zamówień publicznych, z drugiej zaś znacząco modyfikując znane już rozwiązania proceduralne związane z podmiotową oceną wykonawców, oceną ofert, czy też samym wyborem oferty najkorzystniejszej. Pojawienie się w PZP nowej zasady udzielania zamówień publicznych – zasady efektywności, nakłada na zamawiających niemało nowych zadań, czyniąc niezwykle istotnym odpowiednie wdrożenie tej zasady w praktyce stosowania. Powyższe ma szczególne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych, które będą zmuszone odnaleźć właściwy kontekst zamówieniowej zasady efektywności z zasadami wyrażonymi w art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Wydaje się, że najważniejsze zmiany wynikające z nowego PZP to zmiany dotykające mniejszych wartościowo zamówień. Po pierwsze pojawia się nowa kategoria zamówień – tzw. zamówień bagatelnych, których udzielanie, z racji wartości, będzie dotyczyło praktycznie każdego publicznego zamawiającego. I choć zasadniczo udzielanie tych zamówień nie jest obwarowane szczególną procedurą, to może sprawiać wielu zamawiającym – przynajmniej w pierwszej fazie stosowania nowych regulacji – pewne praktyczne problemy. Po drugie udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijnej to zupełne novum w ustawie; ich udzielanie według nowego PZP obywa się w zupełnie nowej, nieznanej dotychczas procedurze. Udzielanie tego rodzaju zamówień zostało znacząco odformalizowane, jednak poznanie tajników tej nowej procedury z pewnością wymaga ze strony zamawiających większego zaangażowania celem odpowiedniego jej wdrożenie. Powyższe będzie stanowiło podstawę do prowadzenia postępowań krajowych sprawnie i efektywnie.

Na szczególną uwagę zasługują również zmiany odnoszące się do elektronizacji zamówień publicznych. Choć pierwszy etap elektronizacji mamy już za sobą (od 18 października 2018 r. wszedł w życie obowiązek prowadzenia cyfrowo postępowań o wartości równej lub przekraczającej wartości progów unijnych), to od 1 stycznia 2021 r. elektronizacja udzielania zamówień ma objąć wszystkie postępowania. Udzielanie zatem szeregu mniejszych zamówień, od wartości 130 tys. zł, będzie musiało odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. To olbrzymie wyzwania, nie tylko techniczne i organizacyjne, ale również formalnoprawne dla polskich zamawiających. Wymogi w tym zakresie zostały opisane w nowym PZP i szkolenie będzie również dotyczyło tej skomplikowanej i ciągle żywej, także w aktualnym orzecznictwie KIO, materii.

Szkolenie prowadzone będzie z uwzględnienie dostępnego na ten moment stanowiska UZP, odnoszącego się do przepisów nowego PZP, z wykorzystaniem formuły warsztatowej.

Program

Nowe PZP i ustawa - przepisy wprowadzające nowe PZP – uchwalanie, wejście w życie, systematyka ustawy i zakres spraw regulowanych PZP

Organy właściwe w sprawie zamówień publicznych według nowego PZP

Nowe pojęcia i definicje ustawowe - porównanie nowego PZP do regulacji aktualnie obowiązującej ustawy PZP

Nowe progi stosowania ustawy PZP - nowe zasady ustalania i publikowania informacji o progach wartościowych i sposobu przeliczania wartości zamówień na wartości euro

Udzielanie zamówień bagatelnych – próg, zasady udzielania

Zasada efektywności udzielania zamówień publicznych – rozumienie, zastosowanie oraz zakres pozostałych zasad w nowym PZP

Strategie i plany udzielania zamówień publicznych

Organizacja zamówień publicznych po stronie zamawiającego według nowego PZP

Zasady komunikacji w nowym PZP – elektronizacja małych zamówień publicznych

Nowe zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych - zakres i zasady sporządzania nowego dokumentu (analiza potrzeb zamawiającego) oraz zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Wadium – fakultatywność, wysokość, forma oraz szczególne zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu według owych unormowań

Opis przedmiotu zamówienia i nowe zasady żądania, składania i oceny dokumentów podmiotowych

Podmiotowa ocena wykonawców – nowe warunki udziału w postępowaniu i zasady ich oceny, uporządkowanie przesłanek do wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe

Podstawowe dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań zamawiającego

Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych

Sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poniżej wartości progów unijnych i zasady ich udzielania – nowy tryb udzielania mniejszych zamówień

Nowe zasady składania i otwarcia ofert

Czynność badania i oceny ofert – nowe zasady dotyczące terminu związania ofertą

Nowe przesłanki do odrzucenia oferty

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nowe przesłanki

Wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy

Szczególne wymogi dotyczące zakresu umów w sprawie zamówienia publicznego i sposobu realizacji zamówienia

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – uporządkowanie przesłanek

Pozasądowe rozwiązywanie sporów na etapie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego

Dokumentowanie postępowania - nowe udostępniania dokumentów w postępowaniu i sposobu ich przechowywania z uwzględnieniem aspektów elektronicznej dokumentacji postępowania

Nowe zasady kontroli udzielania zamówień publicznych – kontrola sensu stricte i kontrola sprawowana przez wykonawców

Korzyści

Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami nowego PZP

Właściwe wdrożenie nowych regulacji w praktyce udzielania zamówień publicznych, a także w ramach organizacji jednostek zamawiających

Umiejętność prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej wartości progów unijnych

Zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w ramach prowadzenia procedury udzielenia zamówień powyżej wartości progów unijnych

Identyfikacja i udzielanie zamówień bagatelnych

Eliminacja ryzyk związanych z niewłaściwym wdrożeniem nowego PZP w jednostkach zamawiających i ograniczanie ilości sporów odwoławczych przed KIO

Pozyskanie wiedzy na temat organizacyjnego, technicznego i formalnoprawnego przygotowania do prowadzenia postępowań elektronicznie

Wsparcie dla zamawiających i wykonawców w procesie udzielenia i ubiegania się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzone przez wybitnego eksperta w dziedzinie zamówień publicznym z szerokim doświadczeniem szkoleniowym i dydaktycznym oraz praktycznym oraz kontrolą, byłego prezesa UZP i twórcy Koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych

Ekspert

Małgorzata Stręciwilk
Małgorzata Stręciwilk

Prawnik i radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016 (35. miejsce), były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej, członek komisji orzekających w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Aktualnie pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych zarówno z pozycji Urzędu Zamówień Publicznych, jak i osoby zajmującej się kontrolą udzielania zamówień oraz praktycznym udzielaniem zamówień i ubieganiem się o zamówienia, a także jako szkoleniowiec i dydaktyk. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów, monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelna serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze”. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator wielu konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

kwi23
2 dni
kwi24
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:30
DZIEŃ 1: 09:00 - 15:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 16 kwietnia 2020
1250zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij