AKADEMIA LEGISLACJI: Warsztaty redagowania przepisów epizodycznych, dostosowujących, przejściowych i końcowych w projektach ustaw i rozporządzeńAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Warsztaty redagowania przepisów epizodycznych, dostosowujących, przejściowych i końcowych w projektach ustaw i rozporządzeń

sty19
1 dzień
sty19
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 12 stycznia 2022
690zł+ 23% VAT
Po 12 stycznia 2022
750zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie redagowanie przepisów epizodycznych, dostosowujących, przejściowych i końcowych

Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe to w praktyce legislacyjnej źródło największych problemów przy opracowywaniu projektów aktów normatywnych, zwłaszcza ustaw i rozporządzeń. Czasowe obowiązywanie przepisów i zmiana prawa zawsze wiążą się z koniecznością przeprowadzenia głębokiej analizy ich wpływu na dotychczasowe stosunki prawne oraz prawa i obowiązki adresatów norm prawnych. Efektem tej analizy są decyzje prawodawcze, które znajdują swój przejaw w postaci rozstrzygnięć intertemporalnych.

Proponowane szkolenie redagowanie przepisów epizodycznych, dostosowujących, przejściowych i końcowych ma na celu zapoznanie z uwarunkowaniami systemowymi i praktycznymi przydatnymi w redagowaniu przepisów przesądzających o prawidłowym wdrażaniu nowych regulacji. Szkolenie oparte jest o liczne przykłady błędnych praktyk legislacyjnych, ze wskazaniem prawidłowych rozwiązań poszczególnych omawianych problemów.

Szkolenie prowadzi legislator, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym. Posiada on dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Adresaci:

legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych.

Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:

- szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach

- do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci przykładów, schematów i szablonów technik prawodawczych

- materiały szkoleniowe: prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej, schematy, szablony i formuły redakcyjne, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania.


Uwaga: W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie lub w formule ON-LINE (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna)
 • Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy CLICK MEETING
 • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point
 • Materiały, ankieta, certyfikaty dostępne będą w formie elektronicznej
 • Możliwość zadawania pytań po szkoleniu w przeciągu 14 dni
 • Informacja o wyborze trybu organizacji będzie dostępna na 7 dni przed szkoleniem

Program

Uwarunkowania systemowe zmiany prawa

 • zasady demokratycznego państwa prawnego jako podstawa prawidłowej zmiany stanu prawnego
 • obszary zmian generujące problemy intertemporalne

Przepisy epizodyczne w teorii i praktyce

 • istota i funkcja przepisów epizodycznych
 • dyrektywy poprawnego redagowania i umiejscowienia przepisów epizodycznych w ustawach i rozporządzeniach – nowych i nowelizujących

Rozstrzygnięcia intertemporalne

 • zakres stosowania przepisów przejściowych i dostosowujących, po zmianach wprowadzonych do „Zasad techniki prawodawczej” od 1 marca 2016 r.
 • przepisy dostosowujące – redakcja przepisów dotyczących tworzenia, przekształcania, likwidowania (znoszenia) podmiotów i instytucji
 • przepisy przejściowe – formuły redakcyjne określone w Zasadach techniki prawodawczej, a praktyka redagowania w ustawach i rozporządzenia

Przepisy końcowe – prawidłowe określanie momentu zmiany, uchylenia, wejścia w życie przepisów

 • wyjątki od zasady uchylania aktu normatywnego w całości – kiedy przepis uchylający staje się przepisem zmieniającym
 • przepisy o utracie mocy aktu lub jego poszczególnych jednostek redakcyjnych – jak uniknąć nieporozumień
 • zróżnicowanie terminu wejścia w życie – najtrudniejsza technika prawodawcza w przepisach końcowych
 • przepisy o działaniu prawa wstecz – przesłanki stosowania i formuły redakcyjne

Korzyści

Rozwiązywanie problemów związanych ze zmianą przepisów ustaw i rozporządzeń w skomplikowanych z legislacyjnego punktu widzenia kwestiach.

Stosowanie właściwych technik prawodawczych i formuł redakcyjnych w odniesieniu do zmian w prawie powodujących problemy intertemporalne.

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń.

Zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

sty19
1 dzień
sty19
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 12 stycznia 2022
690zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij