Umiejętności komunikacyjne i decyzyjne menedżera – warsztaty w oparciu o grę symulacyjną SmileUrboMenedżerskie

Umiejętności komunikacyjne i decyzyjne menedżera – warsztaty w oparciu o grę symulacyjną SmileUrbo

Opis szkolenia

szkolenie Symulacja SmileUrbo 

To, co charakteryzuje dobrego menadżera, to umiejętność odgrywania wielu ról równocześnie oraz elastyczne działanie w zależności od okoliczności. Badania Henriego Mintzberga kanadyjskiego profesora, ekonomisty i specjalisty od zarządzania wskazują, że tylko skuteczni menedżerowie potrafią odgrywać i odgrywają aż dziesięć odmiennych ról, które podzielił na trzy grupy: decyzyjne, interpersonalne i informacyjne. Dlatego umiejętność wchodzenia w role, jest dla menadżera umiejętnością tak samo ważną, jak choćby planowanie czy organizowanie. Podczas szkolenia z wykorzystaniem symulacji SmileUrbo uczestnicy mogą doskonalić umiejętność wchodzenia w role, często zupełnie odmienne niż te zawodowe, a mimo to doskonalące zawodowe kompetencje. Stawiani są przed złożonym problemem, który muszą rozwiązać podejmując konkretne działania. Dzięki temu mają możliwość praktykowania, doświadczania, obserwowania siebie i innych podczas rozwiązywania problemów czy konfliktów, podejmowania decyzji, realizacji celów itp. Symulacja SmileUrbo stawia uczestników przed wyzwaniem wchodzenia w bardzo konkretne role, a im lepsza umiejętność wchodzenia w rolę, tym lepsze wyniki – jak w życiu.

Cele główne szkolenia z wykorzystaniem symulacji SmileUrbo:
Gra symulacyjna z podziałem na role przeznaczona jest dla menadżerów z każdego poziomu zarządzania organizacją. Oparta jest na dylemacie wspólnego pastwiska, co pozwala menadżerom w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach zobaczyć jak funkcjonuje społeczność, w której każdy dąży do osiągnięcia tylko swoich celów. Dzięki założonym wskaźnikom efektywności, pozwala dostrzec wpływ działania poszczególnych osób na wynik organizacji. Każdy z menadżerów otrzymuje odpowiedzialną rolę, w której ma szansę wykazać się własnymi kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji, zachowania w sytuacji presji czasu, skutecznego komunikowania się z innymi, orientacji na cel, partycypacji i współpracy oraz inicjatywy w poszukiwaniu informacji kluczowych dla podjęcia ostatecznych wyborów. Symulacja SmileUrbo stanowi wyzwanie, podczas którego każdy z uczestniczących w niej menadżerów może sprawdzić czy potrafi równoważyć własny interes z dobrem wspólnym. Czy pamięta, że realizacja indywidualnego celu nie zawsze gwarantuje efekty w organizacji. Pozwala na autorefleksję w odniesieniu do swoich umiejętności menadżerskich zarówno na poziomie lidera jak i członka zespołu. Poprzez połączenie interakcji na żywo z elementami rzeczywistości online, gracze angażują się w dyskusje prowokujące refleksję nad własnymi kompetencjami i uczące współpracy oraz szacunku dla odmiennych poglądów oraz różnych umiejętności członków zespołu. Pomaga doskonaleniu umiejętności tworzenia silnych zespołów, które potrafią się komunikować, współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra całej organizacji.

Metody szkoleniowe:
To aktywny i dynamiczny warsztat w całości oparty na ćwiczeniach, symulacji, dyskusjach i analizach wymagających i wymuszających interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To tworzenie sytuacji indywidualnych i grupowych, które w sposób rzeczywisty i niestandardowy pozwalają rozwijać kompetencje menadżerskie.

Opis symulacji SmileUrbo:
SmileUrbo to innowacyjne narzędzie edukacyjne - to interaktywna i niezwykle angażująca gra symulacyjna z podziałem na role, w której trzeba spodziewać się dużej dawki interakcji na żywo, wspieranych przez internetowy interface gry. Symulacja składa się z 3 rund,(każda trwa 2 godziny), które oddają kolejne zebrania zespołu z symulacji. W każdej następnej rundzie uzależniona jest od decyzji podjętych przez graczy w rundzie poprzedzającej. Osoby uczestniczące w niej wcielają się w różne role i mają za zadanie wspólnie i demokratycznie podejmować decyzje komunikując się i dyskutując. Gracze zdobywają punkty za realizację swoich celów oraz za podjęcie konkretnych decyzji przez zespół. Punkty są również za wysokie wartości 5 wskaźników efektywności, które wyrażają najwyższe wyniki, ale jeżeli którykolwiek ze wskaźników na koniec gry będzie zły – wszyscy uczestnicy przegrają.

Uwaga: Pracuje się w drużynie składającej się 7-9 osób maksymalnie.

Program

Wprowadzenie do szkolenia

 • Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem symulacji SmileUrbo, przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb, poznanie się Uczestników szkolenia
 • Czym jest rola – role w życiu i w pracy – czy wartości z tych ról są zbieżne czy nie

Role menadżera

 • Role menadżera wg H. Mintzbergera - decyzyjne, interpersonalne i komunikacyjne
 • Sukcesy w roli, mistrzostwo w działaniu – jak wypracować mistrzostwo w każdej z ról
 • Role menadżera - co ma wpływ na sukces w ich odegraniu
 • Świadomość preferencji własnych ról – co jest moją przewagą, a nad czym warto popracować

Pierwsza runda symulacji SmileUrbo

 • Wprowadzenie – przyznanie ról
 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi
 • Rozegranie rundy pierwszej
 • Sprawdzenie wyników z pierwszej rundy
 • Refleksje i wnioski do rundy drugiej

Cel indywidualny i cel zespołowy – podejmowanie decyzji – menadżerskie role decyzyjne

 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość
 • Podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów w zespole i ich komunikowanie
 • Monitorowanie realizacji celu i zadań
 • Czego unikać przy określaniu celów i zlecaniu zadań
 • Podejmowanie decyzji i ich konsekwencje i wpływ na wyniki zespołowe - model sieci
 • Grupowe podjęcie decyzji - poszukiwanie optymalnego rozwiązania

Druga runda symulacji SmileUrbo

 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi
 • Rozegranie rundy drugiej
 • Sprawdzenie wyników z drugiej rundy
 • Refleksje i wnioski do rundy trzeciej

Konflikt w zespole - komunikacja w konflikcie – menadżerskie role interpersonalne

 • Komunikacja obronna w konflikcie wg J. Gibba
 • Koło konfliktu– co wpływa na eskalację zachowań konfliktowych, a jak panowanie nad emocjami prowadzi do konstruktywnych rozwiązań
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów
 • Rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów
 • Wpływ postaw i wartości menadżera na wynik pracy w zespole

Trzecia runda symulacji SmileUrbo

 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi
 • Rozegranie rundy trzeciej
 • Sprawdzenie wyników z trzeciej rundy i z całej symulacji – porównanie wyników indywidualnych w kontekście poziomu wskaźników efektywności wskazujących na ostateczny wynik działań zespołu
 • Refleksje i wnioski po symulacji
 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość - określenie wskaźników efektywności współpracy i komunikacji w odniesieniu do własnych zespołów.

Style komunikacyjne i style funkcjonowania społecznego – menadżerskie role informacyjne

 • Fakty i interpretacje - Model komunikacyjny „Trzy światy" – jak to, co myślimy wpływa na to co mówmy
 • Zasady skutecznej argumentacji
 • Merytoryczna dyskusja – cztery poziomy treści i emocji w komunikacji
 • Sztuka zadawania pytań oraz umiejętność poszukiwania informacji
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Zakończenie szkolenia

 • Wskaźniki efektywności współpracy i komunikacji zespołu, w którym pracuję – indywidualne wypracowanie przez każdego Uczestnika szkolenia
 • Co ja konkretnie mogę zrobić, aby zespół, w którym pracuję miał lepsze wyniki – praca indywidualna każdego Uczestnika szkolenia

Korzyści

w sposób realny i niestandardowy doskonalą umiejętność wchodzenia i odnajdywania się w różnych rolach na wszystkich trzech poziomach: decyzyjnym, interpersonalnym i informacyjnym

kształcą umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających od menadżera wysokich kompetencji społecznych

ćwiczą umiejętności argumentowania własnych decyzji i wyborów oraz bycia elastycznym w sytuacji zmieniających się warunków

zdobywają wiedzę na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania

doskonalą, pogłębiają i rozwijają umiejętności oceny, tworzenia i usprawniania procesów komunikacyjnych w grupie

rozwijają umiejętności podejmowania decyzji adekwatnych do potrzeb i sytuacji w zespole i całej organizacji

nabywają motywację do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w zespole i w całej organizacji

wypracowują otwartość na różnorodność w zespole i organizacji (multigeneracyjność, wielokulturowość ) zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i wartości

Ekspert

Bożena Janowska
Bożena Janowska

Trener biznesu, coach, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy. Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku. Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat współpracuje również z administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Coach International Coaching Community (ICC). Prowadzi sesje coachingu menadżerskiego, coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy.

Doktorantka na studiach Ekonomiczno –Społecznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008). Insightful Profiler™ (iP121)

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®. 

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu. 

Dotychczas z jej usług w zakresie szkoleń i doradztwa korzystały firmy z następujących branż: informatyczna, ubezpieczeniowa, hotelarska, finansowa, automotive, telemarketingowa, kosmetyczna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, administracja państwowa, organizacje samorządowe i pozarządowe, sieci handlowe i firmy produkcyjne.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij