Nowe Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla początkującychPrawne

Nowe Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących

cze6
2 dni
cze7
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 30 maja 2023
1250zł+ 23% VAT
Po 30 maja 2023
1390zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Nowe prawo Zamówień publicznych - szkolenia Warszawa

Prawo zamówień publicznych to jeden z najbardziej złożonych tworów systemowych i prawnych nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Uchwalenie nowej ustawy,  wielorakie interpretacje obowiązujących przepisów, niejednolite orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej lub Sądów powszechnych to tylko część problemów na które napotykają osoby, na co dzień zajmujące się tematyką zamówień publicznych -  zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym celem szkolenia „Nowe Prawo Zamówień publicznych – Szkolenie dla początkujących” w Warszawie jest zapoznanie uczestników z treścią uchwalonej 11 września 2019 roku nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, przybliżenie oraz usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy i, co najważniejsze, przygotowanie do stosowania nowej ustawy.

Ponadto, w trakcie szkolenia, uczestnicy uzyskują wiedzę praktyczną z zakresu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również właściwego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zyskują także praktyczną wiedzę, dotyczą sprawnego i przede wszystkim zgodnego z przepisami ustawy, udzielenia zamówienia publicznego. W toku szkolenia w Warszawie zapoznawani są z zasadami udzielenia zamówień, z zasadami prawidłowego formułowania warunków udziału w postępowaniu, sporządzania opisu przedmiotu zamówienia i wreszcie prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, od momentu ogłoszenia przetargu do ogłoszenia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Ponadto, dowiedzą się również jak skutecznie korzystać z przysługujących im środków ochrony prawnej.

To co odróżnia szkolenie „Nowe Prawo Zamówień publicznych – Szkolenie dla początkujących” od pozostałych, to przede wszystkim „warsztatowy” charakter. Uczestnicy aktywnie uczestniczą  w szkoleniu rozwiązując problemy i case’y wskazane przez prowadzącego.  Udział w szkoleniu, bez wątpienia, przyczyni się do poprawy procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach w których pracują uczestnicy, jak również do usystematyzowania wiedzy z tego zakresu. Sposób prowadzenia kursu daje gwarancje zrozumienia czym są zamówienia publiczne i sprawia, iż materia ta staje się bardziej przystępna.

Szkolenie „Nowe Prawo Zamówień publicznych – Szkolenie dla początkujących” pomaga również zminimalizować ryzyko popełniania błędów w toku prowadzenia procedury związanej z udzielaniem zamówienia publicznego, które nierzadko mogą skutkować naliczeniem korekty finansowej (szczególnie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej). Wykonawcom przedmiotowe szkolenie pomoże w sposób prawidłowy przygotować ofertę, jak również wskaże, jak w skuteczny sposób dochodzić swoich praw jako uczestnika procesu udzielania zamówienia publicznego.

Czy miała miejsce nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych? Nie, ustawodawca wprowadził zupełnie nowy akt prawny.

Program

 • Dzień 1

Zasady organizowania działu zamówień publicznych w Jednostce.

 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
 • Kompetencje i zadania komisji przetargowej,
 • Zespół – zadania i kompetencje
 • Rola biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Omówienie nowych pojęć,
 • Obowiązek stosowania ustawy,
 • Wyłączenia stosowania ustawy i wewnętrzne regulacje wydatkowania środków publicznych.

Zasady udzielania zamówień

 • Omówienie zasad udzielania zamówień, Warsztat: Weryfikacja SIWZ pod kątem zgodności z głównymi zasadami udzielania zamówień.
 • Forma elektroniczna jako narzędzie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • Warsztat: zamieszczanie ogłoszenia na platformie do e-zamówień.

Przygotowanie postępowania

 • Nowe zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia,
 • Najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
 • Warsztaty: Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia.
 • Zasady szacowania wartości zamówienia,
 • Warsztaty: Weryfikacja zgodności SIWZ z przepisami ustawy.

Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.

 • Zasady formułowania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu,
 • Przykładowe warunki udziału w postępowaniu,
 • Obowiązki Wykonawcy wynikające z polegania na zasobach podmiotów trzecich.
 • Warsztaty: Formułowanie prawidłowych warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacja warunków pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jako narzędzie weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Warsztat: Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Zasady ustalania kryteriów oceny ofert

 • Nowe kryteria oceny ofert,
 • Dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów.
 • Prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
 • Uprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów.
 • Warsztaty: Formułowanie kryteriów oceny ofert.

 • Dzień 2

Nowe tryby udzielania zamówień publicznych

 • Przesłanki stosowania,
 • Terminy w trybie podstawowym oraz w przetargu nieograniczonym
 • Warsztaty: Wyliczanie terminów w przetargu nieograniczonym.

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Omówienie tzw. procedury odwróconej,
 • Omówienie trybu podstawowego,
 • Omówienie przetargu nieograniczonego,
 • Nowe zasady publikowania ogłoszeń,
 • Zmiana treści ogłoszenia – terminy dokonywania zmian,
 • Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty
 • Zasady badania rażąco niskiej ceny,
 • Warsztaty: Badanie ofert pod kątem rażąco niskiej ceny.
 • Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.

Prawa i obowiązki Wykonawcy jako strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych

 • Przesłanki stosowania,
 • Obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
 • Przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego.

Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 • Nowe zasady dokonywania zmian umowy i ich wpływ na realizację umów,
 • Wzory zapisów umownych,
 • Prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

 • Przesłanki złożenia odwołania,
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Skarga do sądu.
 • Pozasądowe formy rozpatrywania sporów.

Korzyści

szkolenie nowe prawo zamówień publicznych dla początkujących prowadzone w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań

indywidualne podejście – praktyczna pomoc (również po zakończeniu szkolenia) przy rozwiązywaniu problemów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta z szeroką wiedzą praktyczną

zapoznanie się z nowelizacją prawa zamówień publicznych

Ekspert

Paweł Faczyński
Paweł Faczyński

Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ukończył Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zarządzania w służbie zdrowia. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających (szpital, jednostki samorządu terytorialnego), jak również w czasie współpracy z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych.

Właściciel i założyciel Trójmiejskiej Kancelarii Zamówień Publicznych zajmującej się profesjonalną obsługą stron biorących udział w procesie udzielania zamówienia publicznego. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dotychczas przygotował i przeprowadził kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w większości trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Reprezentuje również zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem zarządzania - w tym celu odbył roczny kurs w renomowanej firmie szkoleniowej, podczas którego profesjonalnie przygotował się do pracy wykładowcy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponadto jest wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

cze6
2 dni
cze7
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 17:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Po 30 maja 2023
1390zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Opinie

Warsztaty bardzo interesujące, przydatne, godne polecenia. Dużo przykładów, obrazowe przedstawienie tematu zamówień publicznych. Formuła z możliwością zadawania pytań to ogromny atut tego szkolenia.

6 / 6

Szkolenie przekrojowe spełniło moje oczekiwania. Prowadzący świetnie przygotowany, bardzo bogate materiały szkoleniowe, kameralna atmosfera, to wszystko wpływa na duży komfort. Ćwiczenia praktyczne pozwalają na ugruntowanie wiedzy.

6 / 6

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij