AKADEMIA LEGISLACJI: Jak zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej poprawnie redagować akty normatywneAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Jak zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej poprawnie redagować akty normatywne

Opis szkolenia

szkolenie Zasady techniki prawodawczej

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w trakcie którego uzyskają Państwo wiedzę odnośnie prawidłowych zasad formułowania i redagowania przepisów w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców. Szkolenie prowadzi legislator - Włodzimierz Zająć, którego doświadczenie związane jest z praktyką w parlamentarnym i rządowym procesie legislacyjnym.

W trakcie szkolenia uczestnicy analizują i rozwiązują kazusy przedstawione przez prowadzącego a do większości punktów szkolenia przygotowane są odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych.

W ciągu miesiąca po szkoleniu prowadzący szkolenie udziela wsparcia w zakresie utrwalenia umiejętności nabytych w trakcie szkolenia, zapewniając konsultacje mailowe i telefoniczne w sprawach objętych przedmiotem szkolenia.

Program

Zasady ogólne redagowania aktu normatywnego

 • wymogi dotyczące uwarunkowań systemowych
 • komunikatywność, precyzyjność i adekwatność tekstu aktu normatywnego

Budowa aktu normatywnego

 • konstrukcja aktu normatywnego – uwagi ogólne
 • rodzaje przepisów i ich umiejscowienie w strukturze aktu normatywnego

Tytuł aktu normatywnego i jego podstawa prawna

 • układ graficzny tytułu
 • podstawa prawna aktu, jako element podustawowych aktów normatywnych

Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego

 • budowa artykułu i paragrafu
 • zasady przywoływania przepisów tekście; używanie skrótów
 • jednostki systematyzacyjne wyższego rzędu

Układ i postanowienia przepisów merytorycznych

 • przepisy ogólne – zasady wydzielania
 • przepisy materialne, ustrojowe, proceduralne – praktyczne uwarunkowania przy redagowaniu projektu aktu normatywnego
 • przepisy karne – wymogi systemowe i szczególne wymagania legislacyjne wobec przepisów zawierających sankcje karne

Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących

 • ogólne zasady nowelizowania aktów normatywnych
 • umiejscowienie przepisów nowelizujących i szczególne wymogi dotyczące tytułu i budowy aktu nowelizującego

Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących

 • sposoby rozstrzygania problemów intertemporalnych
 • specyficzne wymogi formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących oraz wprowadzania ich w życie

Układ i postanowienia przepisów końcowych (przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej)

 • wymóg jednoznacznego i wyczerpującego formułowania przepisów uchylających poszczególne przepisy i całe akty normatywne
 • poprawne określanie utraty mocy obowiązującej aktu wprowadzonego na czas określony
 • przepis o wejściu w życie aktu a wymogi prawidłowego określania vacatio legis – uwarunkowania systemowe i legislacyjne

Formułowanie przepisów upoważniających do wydania powszechnie obowiązującego aktu wykonawczego

 • podstawowe dyrektywy określania organu i rodzaju aktu przy formułowaniu upoważnienia do wydania rozporządzenia
 • zakres delegacji ustawowej – wymagania wynikające z Konstytucji
 • wytyczne jako niezbędny element upoważnienia ustawowego

Projekt powszechnie obowiązującego aktu wykonawczego (rozporządzenia)

 • tytuł i podstawa prawna rozporządzenia, wymogi szczególne
 • budowa wewnętrzna rozporządzenia odmienności i podobieństwa z ustawą
 • wymogi dotyczące poprawności realizacji upoważnienia ustawowego
 • moc obowiązująca rozporządzenia a ustawa, na podstawie której zostało ono wydane; przykłady uchylenia pośredniego

Korzyści

podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów ustaw i rozporządzeń

umiejętność posługiwania się prawidłowymi technikami prawodawczymi w skomplikowanych legislacyjnie przypadkach

praca na przykładach - kazusy, schematy budowy aktu normatywnego, szablony schematów

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij