AKADEMIA LEGISLACJI: Upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnejAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnej

wrz19
2 dni
wrz20
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 12 września 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 12 września 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

szkolenie upoważnienia ustawowe w praktyce legislacyjnej

Szkolenie dotyczy problemów stale występujących rządowym i parlamentarnym procesie legislacyjnym. Brak wystarczających przepisów na poziomie ustawy, niewłaściwie sformułowane upoważnienie do wydania aktu, to nader częste problemy pracowników merytorycznych ministerstw i legislatorów. Występują one zarówno na etapie redagowania projektów ustaw, jak i redagowania projektów rozporządzeń Celem szkolenia jest pokazanie na przykładach z praktyki legislacyjnej jak ukształtować materię ustawową w powiązaniu adekwatną treścią upoważnienia ustawowego, co gwarantuje bezkolizyjne, zgodne z Konstytucją wdrożenie ustawy. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną aspekty formułowania wszystkich rodzajów upoważnień. Program szkolenia opracował legislator z wieloletnim doświadczeniem parlamentarnym i rządowym, co zapewnia jego efektywny praktyczny wymiar.

Adresaci:
Legislatorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie opracowywania projektów ustaw i rozporządzeń w ministerstwach, urzędach centralnych i innych urzędach państwowych.

Program

Konstytucyjne uwarunkowania formułowania upoważnień ustawowych

 • doktryna i orzecznictwo w świetle wymogów konstytucyjnych
 • materia ustawowa a zakres upoważnienia

Formułowanie upoważnień do wydania rozporządzeń w „Zasadach techniki prawodawczej” i w praktyce legislacyjnej

 • określanie organu upoważnionego i formy współuczestnictwa
 • identyfikowanie delegacji blankietowych
 • formułowanie zakresu upoważnienia – ograniczenia wynikające z niedostosowania zwrotów używanych przy określaniu zakresu rozporządzenia
 • wytyczne jako obligatoryjny element delegacji do wydania rozporządzenia:
 • - dyrektywy formułowania wytycznych
 • - wytyczne pozorne, oczywiste, bezprzedmiotowe

Upoważnienia do „nietypowych” rozporządzeń

 • rozporządzenia warunkowe
 • rozporządzenia wielokrotne
 • rozporządzenia dotyczące podjęcia czynności jednorazowych – niewłaściwa praktyka

Przepisy upoważniające do wydania aktów prawa miejscowego i wewnętrznego

 • upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego – specyfika organów uprawnionych i zakresu delegacji ustawowej
 • upoważnienia do wydania aktów prawa wewnętrznego a uwarunkowania art. 93 Konstytucji

Zmiana treści upoważnienia a akt wykonawczy

 • reguły walidacyjne i praktyka rządowego procesu legislacyjnego
 • uchylenie pośrednie - przesłanki i skutki
 • przepisy o zachowaniu mocy w ZTP i w praktyce legislacyjnej

Korzyści

podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń

zapewnienie właściwej jakości stanowionego prawa w jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni uczestnicy szkolenia

prewencyjne rozwiązywanie potencjalnych problemów z wykonaniem delegacji ustawowych

przedstawione zostaną aspekty formułowania wszystkich rodzajów upoważnień

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz19
2 dni
wrz20
Warszawa
DZIEŃ 1: 09:00 - 14:00
DZIEŃ 2: 09:00 - 14:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 12 września 2024
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij