AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia aktów wewnętrznych - jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany - warsztaty praktyczneAdministracja publiczna

AKADEMIA LEGISLACJI: Zasady tworzenia aktów wewnętrznych - jak redagować projekty zarządzeń, regulaminów, statutów, jak przygotować ich zmiany - warsztaty praktyczne

termin gwarantowany
paź22
2 dni
paź23
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 15 października 2024
1150zł+ 23% VAT
Po 15 października 2024
1250zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie zasady tworzenia aktów wewnętrznych

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się opracowaniem projektów aktów prawa wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Jego celem jest pokazanie miejsca tego rodzaju aktów w systemie źródeł i wynikającej z tego specyfiki przekładającej się na szczegółowe techniki prawodawcze ich redagowania. Uczestnicy szkolenia nabędą wyspecjalizowane kompetencje pozwalające dostosować konstrukcję aktu prawa wewnętrznego i język prawny w nim używany do rodzaju i funkcji jaką mają pełnić. Efektem szkolenia będzie nabycie kompleksowej, praktycznej wiedzy jak opracowywać projekty aktów prawa wewnętrznego w zgodzie z zasadami prawidłowej legislacji i „Zasadami techniki prawodawczej”. 

Celem szkolenia zasady tworzenia aktów wewnętrznych jest:
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami tworzenia aktów
- przedstawienie rekomendacji sposobu budowy systemu aktów legislacji wewnętrznej
- zaprezentowanie typowych środków techniki prawodawczej
- przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń weryfikujących poprawność prezentowanych przykładów aktów wewnętrznych oraz ćwiczeń umożliwiających samodzielne zredagowanie wybranych elementów aktu wewnętrznego. 

Adresaci szkolenia:
Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów legislacji wewnętrznej. Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za legislację oraz za zarządzanie wewnętrzne.

 • szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej
 • możecie Państwo wziąć udział również on-line
 • aplikacja na której będzie szkolenie - ZOOM
 • prosimy o informację po przesłaniu zgłoszenia o chęci wzięcia udziału przez internet

Program

1. System prawny i zasady tworzenia prawa – informacje podstawowe:

 • podział aktów na powszechnie obowiązujące i wewnętrznie obowiązujące - konsekwencje dla podmiotów stanowiących prawo,
 • zasady prawidłowej legislacji jako podstawa poprawności aktów prawa wewnętrznego. 

2. Budowa wewnętrznego aktu normatywnego:

 • rodzaje aktów wewnętrznych,
 • rodzaje i kolejność przepisów – specyfika aktów prawa wewnętrznego,
 • jednostki redakcyjne aktu normatywnego, oznaczanie przepisów i ich systematyzacja,
 • zasady formułowania tytułu,
 • podstawa prawna aktu wewnętrznego – rozróżnienie aktu podustawowego i aktu kierownictwa wewnętrznego

3. Redagowanie przepisów:

 • specyfika i wymogi języka prawnego,
 • typowe środki techniki prawodawczej: definicje, odesłania, odnośniki,
 • precyzja i komunikatywność na przykładach,
 • załącznik jako integralna część aktu normatywnego. 

4. Przepisy o zmianie (nowelizacji) przepisów obowiązujących:

 • zasady nowelizowania, istota przepisów nowelizujących – dlaczego nie można uchylić przepisów zmieniających, które już weszły w życie,
 • techniki nowelizacyjne, polecenia nowelizacyjne i przypadki nietypowe.

5. Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące w aktach prawa wewnętrznego:

 • istota problemów związanych z wprowadzaniem do porządku prawnego nowych norm prawnych,
 • możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych z uwzględnieniem charakteru prawnego aktów prawa wewnętrznego,
 • techniki formułowania przepisów przejściowych i dostosowujących z rozróżnieniem na akty nowe i nowelizacje.

6. Przepisy końcowe (przepisy: uchylające, o wejściu w życie, o wygaśnięciu mocy obowiązującej):

 • schematy formułowania przepisu uchylającego i przepisu o wejściu w życie, a specyfika wynikająca z nieogłaszania aktów prawa w dziennikach urzędowych
 • określanie właściwej długości vacatio legis i dnia wejścia w życie aktów publikowanych w dziennikach urzędowych,
 • czy akty prawa wewnętrznego mogą wchodzić w życie z mocą wsteczną.

Korzyści

Umiejętność stosowania wybranych technik legislacyjnych przy opracowywaniu lub opiniowaniu projektu aktu wewnętrznego.

Szkolenie oparte na najlepszych praktykach oraz praktycznym doświadczeniu eksperta prowadzącego.

Umiejętność budowania systemu aktów wewnętrznych.

Znajomość podstawowych zasad tworzenia prawa.

Ekspert

Włodzimierz Zając
Włodzimierz Zając

W latach 1996-2003 Kancelaria Sejmu – legislator, obsługa legislacyjna parlamentarnego procesu ustawodawczego, formułowanie opinii legislacyjnych, uczestnictwo w komisjach i podkomisjach sejmowych, redagowanie projektów ustaw, formułowanie poprawek do projektów ustaw, opracowywanie projektów stanowisk Marszałka Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opracowywanie opinii z zakresu Regulaminu Sejmu oraz problemów stosowania obowiązujących przepisów; 2003-2008 dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Od 2009 r. do maja 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji – dyrektor Departamentu Prawa Społecznego. Obsługa procesu legislacyjnego Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Zarządzanie zespołem opracowującym opinie do projektów założeń projektów ustaw oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Nadzór nad przygotowaniem projektów ustaw z zakresu prawa społecznego opracowywanych w RCL. Udział w pracach Stałego Komitetu Pracy Ministrów. Współudział we wdrażanie zmian w rządowym modelu procesu legislacyjnego. Od maja 2015 r. własna działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ – opracowywanie projektów aktów normatywnych, konsultacje legislacyjne, szkolenia z zakresu legislacji i procesu legislacyjnego.

Od 1998 r. opracowywanie autorskich projektów szkoleniowych oraz prowadzenie dla administracji rządowej i samorządowej szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu legislacji oraz procesu legislacyjnego. Szkolenia dla urzędników, posłów, aplikantów radcowskich, legislatorów, studentów. Udział w wieloletnich projektach w ramach PO KL realizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W latach 2007-16 r. prowadzenie zajęć z zasad techniki prawodawczej na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 2011-15 wykłady i ćwiczenia na aplikacji legislacyjnej; 2017-19 ćwiczenia i wykłady na Podyplomowym Studium Legislacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

termin gwarantowany
paź22
2 dni
paź23
Warszawa
DZIEŃ 1: 08:30 - 14:30
DZIEŃ 2: 08:30 - 14:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 15 października 2024
1150zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij