dr E. Jarzęcka-Siwik - Dostęp do informacji publicznej w praktyce urzędnikaAdministracja publiczna

dr E. Jarzęcka-Siwik - Dostęp do informacji publicznej w praktyce urzędnika

kwi17
1 dzień
kwi17
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 10 kwietnia 2024
790zł+ 23% VAT
Po 10 kwietnia 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie udostępnianie informacji publicznej

Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej w praktyce urzędnika" jest dedykowane pracownikom instytucji publicznych, w tym pracownikom samorządowym, którzy odpowiadają za politykę informacyjną i wykonują zadanie publiczne polegające na praktycznym realizowaniu biernego i czynnego prawa do informacji. 

Szkolenie obejmuje przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o załatwianiu spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej. Szkolenie w części teoretycznej poświęcone jest omówieniu zasad dostępu do informacji. Z kolei w części praktycznej obejmuje różne aspekty postępowania polegającego na rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie informacji oraz sporządzaniu pism urzędowych: informacyjnych i procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych. Umiejętność poprawnego i jednocześnie zrozumiałego formułowania treści pism urzędowych stanowi gwarancję kreowania urzędu profesjonalnego, otwartego i transparentnego. Jest to również sposób właściwego kształtowania relacji władza-obywatel. 

W ramach szkolenia zostaną szczegółowo omówione formy działania podmiotów zobowiązanych. Część szkolenia będzie poświęcona omówieniu ograniczeniom udostępniania informacji wynikającym z ustawowych tajemnic oraz z powodu żądania informacji przetworzonej. Przy informacji przetworzonej zostaną omówione kolejne etapy procedowania wniosku. Przykłady i ćwiczenia praktyczne przygotują słuchaczy do prawidłowego wykonywania zadania publicznego w postaci realizowania konstytucyjnego, podstawowego prawa człowieka - prawa do informacji. 

Program

Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej

 • Subsydiarność – art. 1 ust. 2 u.d.i.p. – pierwszeństwo w stosowaniu przepisów, które odmiennie regulują dostęp do określonych informacji.
 • Cel u.d.i.p.

Pojęcie informacji publicznej

 • Rodzaje danych udostępnianych
 • Informacja a dokument
 • Przedmiotem informacji jest „sprawa publiczna”- art. 1 udip
 • Informacja prywatna
 • Dokument wewnętrzny

Granice ujawniania informacji - art. 5 u.d.i.p.

Warunki udostępniania informacji

 • Posiadanie informacji – art. 4 ust 3 u.d.i.p.
 • Utrwalenie informacji i jej nośnik.
 • Dokument urzędowy art. 6 ust 2 u.d.i.p.

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej Dostęp

 • Powszechny
 • Równy
 • Bezwarunkowy
 • Bezpłatny
 • Niezwłoczny

Prawne formy działania podmiotów zobowiązanych

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Udostępnianie informacji na wniosek
 • Dostęp do dokumentów i posiedzeń organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
 • Inne formy udostępniania informacji publicznych
 • Udostępnianie w centralnym repozytorium
 • Relacje między tymi formami
 • Centralne repozytorium

Forma i sposób przekazania wniosku

 • Załatwianie spraw inicjowanych wnioskiem
 • Zawiadomienie o braku podstaw do stosowania u.d.i.p.
 • Zawiadomienie o braku możliwości niezwłocznego udostępniania informacji
 • Zawiadomienie o opłacie
 • Czynność materialno-techniczna udostępnienia informacji
 • Wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego
 • Decyzja o odmowie udostępnienia informacji
 • Decyzja o umorzeniu postępowania 

Brak podstaw do stosowania u.d.i.p.

 • Podmiot zobowiązany nie posiada informacji
 • Informacja nie stanowi informacji publicznej
 • Informację udostępniono w BIP
 • Zasady udostępniania informacji określono w przepisach szczególnych – art.1 ust. 2 u.d.i.p.

Brak możliwości niezwłocznego udostępniania informacji

 • Dotyczy formy zarówno ustnej jak i pisemnej
 • Nie jest równoznaczny z odmową udostępnienia informacji – art. 13 ust. 2 u.d.i.p.
 • Brak możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem – art. 14 ust. 2

Zawiadomienie o wysokości opłaty

 • Elementy zawiadomienia – art. 15 ust.2 udip
 • Forma zawiadomienia
 • Termin przekazania zawiadomienia
 • Skutek braku wniesienia opłaty

Wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

Przesłanki udostępnienia informacji przetworzonej

Ograniczenia dostępu do informacji – ochrona prywatności

 • Wyłączenie dostępu do informacji o danych osobowych
 • Wyłączenie dostępu ze względu na dobra osobiste – przykłady

Ograniczenia dostępu do informacji - tajemnice ustawowo chronione

 • Przykłady tajemnic ustawowych
 • Zobowiązani do zachowania tajemnicy
 • Materialna i formalna ochrona tajemnicy
 • Tryb ochrony tajemnicy
 • Kontratyp w postaci zgody dysponenta lub beneficjenta tajemnicy

Osoba pełniąca funkcję publiczną

Przekształcenie informacji

Bezczynność podmiotu zobowiązanego

Nadużycie prawa do informacji

Środki ochrony prawa do informacji

 • Skarga na bezczynność
 • Odwołanie lub wniosek o remonstrancję
 • Skarga do sądu administracyjnego

Ćwiczenia praktyczne

 • Etapy procedowania wniosku, unikanie zarzutu bezczynności
 • Przygotowanie projektu decyzji o odmowie udostępnienia informacji i innych pism urzędowych
 • Anonimizacji danych

Ćwiczenia praktyczne

 • Odwołanie się do poglądów doktryny i orzecznictwa
 • Przywoływanie ustalonych linii orzecznictwa

Korzyści

poznanie zasad udostępniania informacji publicznej w praktyce realizowania zadań publicznych

rozróżnianie form udostępniania informacji i umiejętność zastosowania przepisów do załatwiania spraw z tego zakresu

umiejętność formułowania pism urzędowych (informacyjnych i procesowych) dotyczących udostępniania informacji

umiejętność formułowania rozstrzygnięcia administracyjnego i uzasadnienia decyzji przy odmowie dostępu do informacji publicznej – konstrukcja decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy u.d.i.p. i Kpa

umiejętność anonimizacji danych podlegających ochronie

podnoszenie kompetencji w zakresie realizowania polityki informacyjnej urzędu – rodzaje informacji publikowanych w BIP

Ekspert

Elżbieta Jarzęcka-Siwik
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Doradca prawny w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Jest doktorem nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny OIRP w Warszawie,  Współautorka komentarzy do ustawy o NIK oraz wielu publikacji naukowych dotyczących kontroli państwowej. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu ochrony i dostępu do informacji. Publikacje te wielokrotnie powoływano w judykatach sądów administracyjnych. Znaczną część publikacji poświęciła ochronie informacji oraz praktycznym aspektom udostępniania informacji publicznej, np. Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, 2019, J.Wyporska-Frankiewicz, E. Jarzęcka-Siwik,A. Piskorz-Ryń. Wielokrotnie występowała jako pełnomocnik pracodawcy przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej. 

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

kwi17
1 dzień
kwi17
Warszawa
DZIEŃ: 09:00 - 15:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 10 kwietnia 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij