Inwentaryzacja środków trwałychAdministracja publiczna

Inwentaryzacja środków trwałych

wrz11
1 dzień
wrz11
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 4 września 2024
790zł+ 23% VAT
Po 4 września 2024
890zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie Inwentaryzacja środków trwałych

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się majątkiem trwałym firmy oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, a także inwentaryzacją majątku jednostki. Szkolenie obejmuje m.in. praktyczne aspekty księgowo-podatkowe użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostki. W szkoleniu omówione zostaną praktyczne aspekty inwentaryzacji poprzez inwentaryzację z natury środków trwałych oraz inwentaryzację jednostkową. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja nie tylko potwierdza stan majątku firmy, ale również potwierdza jego przydatność oraz identyfikuje nadużycia w zarządzaniu i ochronie majątku firmy.

Program

1. Istota i cel inwentaryzacji:

 • a) inwentaryzacja w przepisach prawa:
 • - Ustawa o rachunkowości,
 • - Standardy i stanowiska KSR.
 • b) Stan faktyczny, a stan wynikającym z ksiąg rachunkowych.

2. Rodzaje inwentaryzacji:

 • a) roczna,
 • b) ciągła,
 • c) doraźna,
 • d) cykliczna,
 • e) nadzwyczajna,
 • f) częściowa,
 • g) kontrolna.

3. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji (spis z natury pozostałych środków trwałych, środków trwałych):

 • a) spis z natury z uwzględnieniem stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji:
 • b) potwierdzenie sald,
 • c) weryfikacja.

4. Sposób postępowania z brakami inwentaryzacyjnymi i różnicami:

 • a) nadwyżka inwentaryzacyjna,
 • b) niedobór inwentaryzacyjny.

5. Dokumentacja inwentaryzacyjna:

 • a) plan i harmonogram inwentaryzacji,
 • b) zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • c) arkusze spisu z natury,
 • d) protokół weryfikacji aktywów i pasywów,
 • e) potwierdzenia sald rozrachunków,
 • f) protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie,
 • g) sprawozdanie z kontroli spisu z natury,
 • h) oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych,
 • i) protokoły weryfikacji różnic,
 • j) wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przez osoby materialnie odpowiedzialne,
 • k) sprawozdanie opisowe komisji inwentaryzacyjnej.

6. Zadania komisji inwentaryzacyjnej:

 • a) organizacja spisu,
 • b) przeprowadzenie spisu,
 • c) dokumentacja.

7. Oznaczenie majątku ruchomego (zastosowanie kodów kreskowych i etykiet w inwentaryzacji):

 • a) klasyfikacja środków trwałych a konieczność znakowania,
 • b) nowe technologie w znakowaniu obiektów inwentarzowych.

8. Środki trwałe (odpowiedzialność materialna):

 • a) powierzenie mienia w kontekście prawa pracy - odpowiedzialność materialna pracowników (ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, zasady odpowiedzialności za powierzone mienie, zwolnienia i wykluczenia z odpowiedzialności)

9. Spis z natury (ćwiczenia, warsztaty, pytania itp.) – studium przypadku. 

Korzyści

zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi inwentaryzacji

poznanie struktury organizacyjnej inwentaryzacji oraz obowiązków poszczególnych jej organów

poznanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji

zapoznanie się z odpowiedzialnością materialną pracowników

Ekspert

Artur Przyszło
Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, doręczeń elektronicznych i nowej koncepcji systemu klasyfikacyjnego (zrealizowane blisko cztery tysiące godzin pracy trenerskiej w zakresie szkoleń dla pracowników podsektora samorządowego i rządowego. Ponadto, realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej „Finanse Publiczne” oraz „Rachunkowość budżetowa”.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

wrz11
1 dzień
wrz11
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:00
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 4 września 2024
790zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij