Kontrola w administracji rządowej – praktyczny poradnikAdministracja publiczna

Kontrola w administracji rządowej – praktyczny poradnik

lis30
1 dzień
lis30
Warszawa
Zobacz inne dostępne terminy
Do 23 listopada 2020
690zł+ 23% VAT
Po 23 listopada 2020
830zł+ 23% VAT
Zapisz sięZobacz program

Opis szkolenia

Szkolenie Kontrola w administracji rządowej zapewnia:

Uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej. Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.

Wyjaśnimy również wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Dzięki szkoleniu rozwiniesz praktyczne kompetencje oraz poznasz dobre praktyki i studia przypadku.

Metody szkoleniowe: 

- szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe „przeplatane” o praktyczne warsztaty z zakresu działalności kontrolnej, przygotowujące do prawidłowego stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej

- dyskusja z uczestnikami, case study, praca na bazie check list, praca na proponowanych wzorach dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników

- prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych doświadczeniach wynikających z organizowania, koordynowania lub realizowania kilkuset kontroli, wzbogacona o treści prezentowane w publikacji książkowej autorstwa trenera

Szkolenie ma charakter autorski i zostało przygotowane przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją rządową.

Program

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

„Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM  w dn. 31 lipca 2017 r.

Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych.

Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym

Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

Kryteria prowadzenia kontroli

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

 • planowanie w kontroli: w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli, w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli,
 • planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli
 • czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego,
 • program kontroli
 • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyk w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli – w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części)
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej
 • wystąpienie pokontrolne
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”

 • przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego? 
 • podobieństwa i różnice trybów kontroli
 • sprawozdanie z kontroli.

Dokumentacji kontroli

Informacje o wynikach kontroli

CZĘŚĆ WARSZTATOWA – ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

 • zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli,
 • planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa,
 • oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli,
 • upoważnienia do kontroli,
 • programu kontroli,
 • protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień, 
 • protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia,
 • notatki służbowej,
 • projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • wystąpienia pokontrolnego.

Korzyści

uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy

dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy

dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli

dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego)

Ekspert

Marcin Antoniak
Marcin Antoniak

Radca prawny (WA-7705). Wieloletni praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi).

Autor książki „Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych”, C.H. Beck, 2012.

Od ponad 7 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań administracyjnych, jak również problematyki związanej z trybem i metodyką działalności kontrolnej oraz inspekcyjnej realizowanej przez organy administracji publicznej w stosunku do przedsiębiorców (np. wytwórców produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych).

Posiada bogate doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie pracy m.in. w organach administracji publicznej, zarówno na szczeblu organów I instancji, jak i II instancji. Dodatkowo na co dzień doradza w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie problematyki związanej z prawem farmaceutycznym dla jednego z centralnych organów administracji rządowej.

Dysponuje również bogatym doświadczeniem w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed którymi z sukcesami reprezentował klientów w ponad  240 sprawach, przedmiotem których były zagadnienia związane w przeważającej części z prawem farmaceutycznym (m.in. w zakresie zagadnień dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych, prawnych aspektów GMP oraz DPD, wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych z powodu wad jakościowych, reklamy aptek, reklamy produktów leczniczych).

Od przeszło 14 lat pełni kolejno funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.). W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 370 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył blisko 85 wniosków o ukaranie, brał udział w ponad 170 rozprawach przed komisjami orzekającymi.

Od 11 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia praktyczne (zrealizowane kilkadziesiąt szkoleń) z problematyki dotyczącej m.in. organizacji i obsługi kontroli w administracji rządowej, procedury administracyjnej, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego.

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

lis30
1 dzień
lis30
Warszawa
DZIEŃ 1: 10:00 - 16:30
Sala Stacja Wiedzy, ul. Kolejowa 47 lok. U-23
Sprawdź lokalizację
Do 23 listopada 2020
690zł+ 23% VAT
Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu oraz indwyidualne konsultacje z ekspertem
Lunch i nielimitowany serwis kawowy
Materiały szkoleniowe
Certyfikat potwierdzający udział
Możliwość zwolnienia z VAT
Nie czekaj, zgłoś się na szkolenie już dziś!
zapisz się

Dostępne terminy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zamknij